Profile

Join date: Jul 13, 2022

About

เนื้อเพลง ผ่านมานานจากวันที่ฉันและเธอได้เคยบอกคำร่ำลา ผ่านเวลาที่เราทั้งสองได้ใช้ชีวิตที่ผ่านมา แต่ในตอนนี้ฉันเริ่มต้นใหม่และเธอก็เริ่มต้นใหม่ แต่บางครั้งก็ยังคงเห็นภาพของเธอ เป็นภาพเบลอลางๆ เป็นภาพเธอจางๆ ในทุกๆ ที่ ที่ฉันนั้นเคยไปกับเธอ ผ่านมานานที่เราต่างเลือกหนทางที่มันต่างกันทุกอย่าง ผ่านเวลาที่เราทะเลาะแล้วต้องจบลงด้วยการร่ำลา แต่ในตอนนี้ฉันเริ่มต้นใหม่และใช้ชีวิตกับคนใหม่ แต่บางครั้งก็ยังคงเห็นภาพของเธอ เป็นภาพเบลอลางๆ เป็นภาพเธอจางๆ ให้ได้เห็นว่ายังคงเป็นใบหน้าเธอ และน้ำตาก็ไหลรินออกมา ทำให้รู้ว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ฉันยังลืมเธอไม่ได้ ฉันยังลืมเธอไม่ได้ และยังคงร้องไห้ทุกๆ ครั้งที่เห็นเธอ เนื้อเพลง และน้ำตาที่ไหลรินออกมา ทำให้รู้ว่าที่คิดตลอดมา ว่าฉันจะลืมเธอให้ได้ ฉันจะลืมเธอให้ได้ ไม่มีทางจะลบภาพเธอนั้นออกไป เนื้อเพลง เพราะเธอยังฝังอยู่ในทุกความทรงจำ และน้ำตาก็ไหลรินออกมา ทำให้รู้ว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ฉันยังลืมเธอไม่ได้ ฉันยังลืมเธอไม่ได้ และยังคงร้องไห้ทุกๆ ครั้งที่เห็นเธอ เนื้อเพลง และน้ำตาที่ไหลรินออกมา ทำให้รู้ว่าที่คิดตลอดมา ว่าฉันจะลืมเธอให้ได้ ฉันจะลืมเธอให้ได้ มันไม่มีทางจะลบภาพเธอนั้นออกไป เพราะเธอยังฝังอยู่ในทุกความทรงจำ ว่าฉันจะลืมเธอให้ได้ ฉันจะลืมเธอให้ได้ แต่ไม่มีทางจะลบภาพเธอนั้นออกไป เพราะเธอยังฝังอยู่ในทุกความทรงจำ เนื้อเพลง

เนื้อเพลง และน้ำตาที่ไหลรินออกมา

More actions